วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550..."เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา" ตามความหมายของร่างพระราชบัญญัติ หมายถึง การนำสื่อตัวนำ คลื่นความถี่ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการแพร่เสียง ภาพ และการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยครอบคลุมสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม สื่อโสตทัศน์ แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ และแหล่งการเรียนรู้หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น ๆ

...แนวคิดของเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 5 กลุ่ม คือ
...1.การออกแบบ(design)
...2.การพัฒนา (Development)
...3.การใช้(utilization)
...4.การจัดการ (management)
...5.การประเมิน(evaluation)
...ซึ่งแต่ละกลุ่มจะโยงเข้าสู่ศูนย์กลางของทฤษฏีและปฏิบัติดังนั้นเทคโนโลยีการศึกษาจึงเป็นผสมผสานกันระหว่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นการประยุกต์เอาแนวคิดความคิด เทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีมาใช้ในวงการศึกษานั้นเอง

...ระบบ (system) หมายถึง โครงสร้างหรือองค์ประกอบรวมทั้งหมดอย่างมีระบบ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ภายในของส่วนประกอบต่างๆ แต่ละส่วนและต่อส่วนรวมทั้งหมดของระบบอย่างชัดเจน (Silvern)
...ประโยชน์ของวิธีระบบ
1.ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีขั้นตอน
2.ผู้ดำเนินงานสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ทุกขั้น
3.ผู้ตรวจสอบสามารถติดตามได้ง่าย
4.ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ทำให้การดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล
6.ได้สิ่งเร้าปัญหาที่ดีที่สุด
7.ทำให้การทำงานบรรลุผลได้ง่าย


2 ความคิดเห็น:

Pseepet กล่าวว่า...

อ่านแล้วสีสบายตา สวยดี

nineka98 กล่าวว่า...

เนื้อหาน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย