วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีการศึกษา


...Technology มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน "Texere"
หมายถึง การเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ เป็นโครงสร้าง
...หัวใจของเทคโนโลยีการศึกษา คือ การคิด การทำงานอย่างเป็นระบบ
โดยมี"คน"นำองค์ประกอบมาประติดประต่อเป็นโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
...นักปรัชญา ได้กล่าวถึง เทคดนโลยีการศึกษาไว้ 2 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มเสรีนิยม กล่าวว่า การศึกษาคือ การพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม
2.กลุ่มสังคมนิยม กล่าวว่า การศึกษา คือ สิ่บเรียนรู้ หรือประพฤติในสังคม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น

1 ความคิดเห็น:

Pseepet กล่าวว่า...

ข้อมูลทันสมัย น่าสนใจ