วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

Ploster


Ploster เป็นสื่อกราฟฟิกชนิดหนึ่ง ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อเนื้อหาสาระที่ต้องการเผยแพร่
...วัตถุประสงค์การทำโปสเตอร์
...1.Pionearing stage เป็นการบอกรายละเอียดโดยละเอียด เช่น ใช้เมื่อเปิดตัวสินค้า
...2.Comppetitive stage ใช้เพื่อการแข่งขัน หรือ เปรียบเทียบ โดยใช้คำว่า มากกว่า ดีกว่า รวยกว่า
...3.Retiver stage ใช้เพื่อตอกย้ำความจำ เช่น การรใช้ข้อความสั้นๆ เช่น เป็ปซี่ดีที่สุด
...โปสเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สื่อทางบวก และสื่อทางลบ
...การทำโปสเตอร์ต้องใช้สื่อทางบวกก่อนเสมอ หากใช้ไม่ได้ผลจึงใช้สื่อทางลบเพื่อตอกย้ำ
...เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์
...1.การยึดรูปแบบ คือ รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ T,L,I,S,Z
...2.การยึดเนื้อหา แบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ
...2.1 แบบ Window
...2.2 แบบ Circus
...2.3 แบบ Frame
...2.4 แบบ Waxial
...2.5 แบบBrand
...เทคนิคการประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง
...1.เส้นตรง ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความมั่นคง น่าเกรงขาม ความน่ากลัว
...2.เส้นโค้ง ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความอ่อนหวาน นุ่มนวล นิยมใช้ สีฟ้า+ชมพู
...3.เส้นซิกแซก ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความน่ากลัว น่าหวาดเสียว น่าตื่นเต้น เช่น คำว่า ตาย ระวัง
...4.เส้นปะ ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความลึกลับ ชวนคิด เช่น คำว่า หายตัว อยู่ไหน
...5.เส้นโค้ง คดงอ ใช้เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ เรื่องตลกขบขัน เป็นกันเอง

การผสมสี
...1.Hue(สีแท้)+สีขาว=Tint คือ สีนวล ใช้กับงานอ่อนหวาน เป็นกันเอง สบายตา
...2.Hue(สีแท้)+สีดำ=Shade คือ สีมืดทึบ ลึกลับน่าเกรงขาม

...มิติของสี

...โทนร้อน ประกอบด้วย แดง+ส้ม+เหลือง,น้ำตาล+แดง
+ส้ม,ดำ+น้ำตาล+แดง

...โทนเย็น ประกอบด้วย เขียวเข้ม+เขียวอ่อน+เหลือง,น้ำเงิน+เขียวเข้ม+เขียวอ่อน,ดำ+
น้ำเงิน+เขียวเข้ม,ฟ้า+ชมพู,น้ำเงิน+ม่วง+แดง

...ลักษณะความต่อเนื่องของสี เรียกว่า Gradetion หรือ Gradient

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550..."เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา" ตามความหมายของร่างพระราชบัญญัติ หมายถึง การนำสื่อตัวนำ คลื่นความถี่ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการแพร่เสียง ภาพ และการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยครอบคลุมสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม สื่อโสตทัศน์ แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ และแหล่งการเรียนรู้หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น ๆ

...แนวคิดของเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 5 กลุ่ม คือ
...1.การออกแบบ(design)
...2.การพัฒนา (Development)
...3.การใช้(utilization)
...4.การจัดการ (management)
...5.การประเมิน(evaluation)
...ซึ่งแต่ละกลุ่มจะโยงเข้าสู่ศูนย์กลางของทฤษฏีและปฏิบัติดังนั้นเทคโนโลยีการศึกษาจึงเป็นผสมผสานกันระหว่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นการประยุกต์เอาแนวคิดความคิด เทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีมาใช้ในวงการศึกษานั้นเอง

...ระบบ (system) หมายถึง โครงสร้างหรือองค์ประกอบรวมทั้งหมดอย่างมีระบบ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ภายในของส่วนประกอบต่างๆ แต่ละส่วนและต่อส่วนรวมทั้งหมดของระบบอย่างชัดเจน (Silvern)
...ประโยชน์ของวิธีระบบ
1.ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีขั้นตอน
2.ผู้ดำเนินงานสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ทุกขั้น
3.ผู้ตรวจสอบสามารถติดตามได้ง่าย
4.ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ทำให้การดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล
6.ได้สิ่งเร้าปัญหาที่ดีที่สุด
7.ทำให้การทำงานบรรลุผลได้ง่าย


เทคโนโลยีการศึกษา


...Technology มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน "Texere"
หมายถึง การเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ เป็นโครงสร้าง
...หัวใจของเทคโนโลยีการศึกษา คือ การคิด การทำงานอย่างเป็นระบบ
โดยมี"คน"นำองค์ประกอบมาประติดประต่อเป็นโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
...นักปรัชญา ได้กล่าวถึง เทคดนโลยีการศึกษาไว้ 2 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มเสรีนิยม กล่าวว่า การศึกษาคือ การพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม
2.กลุ่มสังคมนิยม กล่าวว่า การศึกษา คือ สิ่บเรียนรู้ หรือประพฤติในสังคม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น

http://edtech.edu.ku.ac.th./edtech/wbi/index.php?module