วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550..."เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา" ตามความหมายของร่างพระราชบัญญัติ หมายถึง การนำสื่อตัวนำ คลื่นความถี่ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการแพร่เสียง ภาพ และการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยครอบคลุมสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม สื่อโสตทัศน์ แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ และแหล่งการเรียนรู้หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น ๆ

...แนวคิดของเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 5 กลุ่ม คือ
...1.การออกแบบ(design)
...2.การพัฒนา (Development)
...3.การใช้(utilization)
...4.การจัดการ (management)
...5.การประเมิน(evaluation)
...ซึ่งแต่ละกลุ่มจะโยงเข้าสู่ศูนย์กลางของทฤษฏีและปฏิบัติดังนั้นเทคโนโลยีการศึกษาจึงเป็นผสมผสานกันระหว่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นการประยุกต์เอาแนวคิดความคิด เทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีมาใช้ในวงการศึกษานั้นเอง

...ระบบ (system) หมายถึง โครงสร้างหรือองค์ประกอบรวมทั้งหมดอย่างมีระบบ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ภายในของส่วนประกอบต่างๆ แต่ละส่วนและต่อส่วนรวมทั้งหมดของระบบอย่างชัดเจน (Silvern)
...ประโยชน์ของวิธีระบบ
1.ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีขั้นตอน
2.ผู้ดำเนินงานสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ทุกขั้น
3.ผู้ตรวจสอบสามารถติดตามได้ง่าย
4.ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ทำให้การดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล
6.ได้สิ่งเร้าปัญหาที่ดีที่สุด
7.ทำให้การทำงานบรรลุผลได้ง่าย


เทคโนโลยีการศึกษา


...Technology มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน "Texere"
หมายถึง การเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ เป็นโครงสร้าง
...หัวใจของเทคโนโลยีการศึกษา คือ การคิด การทำงานอย่างเป็นระบบ
โดยมี"คน"นำองค์ประกอบมาประติดประต่อเป็นโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
...นักปรัชญา ได้กล่าวถึง เทคดนโลยีการศึกษาไว้ 2 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มเสรีนิยม กล่าวว่า การศึกษาคือ การพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม
2.กลุ่มสังคมนิยม กล่าวว่า การศึกษา คือ สิ่บเรียนรู้ หรือประพฤติในสังคม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น

http://edtech.edu.ku.ac.th./edtech/wbi/index.php?module